رقیه زلفی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ شماره نظام پزشکی: ف-3570

14 سال سابقه کار (4 سال فیزیوتراپیست، 10 سال مسئول فنی و بهره بردار):

• درمانگاه شهرداری منطقه 19
بهره بردار و مسئول فنی بخش فیزیوتراپی 1393- تا اکنون

• درمانگاه شهرداری منطقه 17
مسئول فنی بخش فیزیوتراپی 1390-1393

• درمانگاه شهرداری منطقه 19
فیزیوتراپیست 1386-1390