تیم ما

سعیده حسینی
مدیریت

10سال سابقه کار در زمینه فیزیوتراپی
نویسنده مقاله بین المللی رسمی (منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران) در زمینه تخصصی شانه درد و گردن درد.